Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator

Kdo jsme

Naše společnost působí na trhu nepřetržitě od roku 1993.

Historie působení sahá na začátek devadesátých let, kdy došlo ke sdružení odborných pracovníků a znalců za účelem vytvoření expertního týmu pro řešení nových problematik spojených s činností odhadců a znalců. Sdružení fyzických osob bylo smluvně uzavřeno dne 01.04.1993, s názvem AZET KONZULT znalecký ústav, za účelem získání plné profesionalizace v oboru, zajištění trvalého odborného růstu a spolupráce, a to jak pro účastníky sdružení, tak pro ověřené spolupracující osoby.

 

 

AZET KONZULT od začátku svého působení poskytuje komplexní služby v oblastech zaměřených na:

 • Znaleckou a poradenskou činnost v oblasti oceňování majetku komplexně.
 • Transakční poradenství M&A a due diligence.
 • Ocenění jmění pro účely přeměny obchodních společností.
 • Nepeněžité vklady jednotlivých typů majetku do i mimo základní kapitál.
 • Určení transferových a převodních cen.
 • Poradenskou a znaleckou činnost v oblasti oceňování obchodních závodů, poradenství při změně vlastnické struktury či jejich prodeji.
 • Poradenství v oblasti finančního majetku (cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů).
 • Oceňování a finanční poradenství týkající se nehmotného majetku.
 • Oceňování pohledávek, včetně pohledávek pro cesi.
 • Oceňování nemovitostí.
 • Oceňování movitého majetku.
 • Expertizní a vyhodnocovací činnost ve všech výše uvedených oblastech.
 • Vypracování posudku při soudním řízení.

Zobrazit více...

Znalecká kancelář, toho času tedy znalecký ústav AZET KONZULT byl založen třemi zakládajícími účastníky a to:

Ing. Antonínem Zatloukalem, 
Ing. Lubošem Kluzem, 
Ing. Jaroslavem Dohnalem. 

Ustavující účastníci sdružení byli dne 09.08.1994 pod č.j.: 114/94 – OOD zapsání Ministerstvem spravedlnosti podle § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro tržní oceňování majetku.

K datu 31. srpna 2002 přistoupil do sdružení nový účastník – pan Ing. Miroslav Směšný.

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 12.05.2004 č.j. M-860/2004-2 došlo k upřesnění rozsahu znaleckého oprávnění v oboru EKONOMIKA, se zaměřením na oceňování věcí movitých, oceňování nemovitostí, oceňování nehmotného majetku, oceňování podniků, oceňování finančního majetku.

V roce 2012 v souladu s organizačním pokynem ministra spravedlnosti č.j. 41/2010/-OD-ZN bylo sdružení AZET KONZULT transformováno na právnickou osobu, a to na obchodní společnost AZET KONZULT – znalecký ústav s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně byl proveden 02. března 2012 do oddílu C, vložky číslo 73307.

Zápis do I. oddílu znaleckých ústavů vedených Ministerstvem spravedlnosti České republiky se pak uskutečnil dne 01.05.2012, rovněž pro obor znalecké činnosti EKONOMIKA – Oceňování věcí movitých, oceňování nemovitostí, oceňování nehmotného majetku, oceňování podniků, oceňování finančního majetku.

S účinností od 01.01.2021 je společnost AZET konzult – znalecký ústav s.r.o. podle § 47 odst. 2 zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, zapsána do seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR jako znalecká kancelář.

Společníci znalecké kanceláře uzavřeli dohodu o utajení a zachování důvěrnosti informací a zajištění ochrany dat. AZET KONZULT – znalecký ústav s.r.o. je pojištěn na výkon prováděné odhadcovské činnosti. Celkové pojištění kanceláře přesahuje částku 12.000.000 Kč.

K datu 11.07.2016 posílil znaleckou kancelář absolvent Ústavu soudního inženýrství v Brně Ing. Zdeněk Ptáček a v srpnu roku 2018 rozšířila tým absolventka Ústavu soudního inženýrství v Brně Ing. Jana Mondeková. V září 2021 přistoupila do týmu Ing. Alena Březíková, absolventka oboru Financí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické specializovaného na oceňování obchodních závodů.

Členství

 • Asociace znalců a odhadců ČR v Brně (AZO)
 • Česká komora odhadců majetku Praha (ČKOM)
 • Společnost pro personální certifikaci, o.p.s. (SPPC)

Partneři - poradenství audit:

Působnost

Znalecká kancelář není nositelem žádného konkrétního systému řešení, ani není žádnému nositeli takového systému a rovněž žádné jiné dodavatelské organizaci zavázána. Veškerá činnost naší znalecké kanceláře je naprosto nezávislá na jakémkoliv dodavateli či poskytovateli služeb nebo něčích zájmech.

Nejvyšším cílem odborných činností naší znalecké kanceláře je směřování k trvale rostoucí kvalitě poskytovaných služeb, které uspokojí požadavky a očekávání zákazníků a zároveň nebudou v rozporu se zákony a se zásadami stanovenými v “Profesním a etickém kodexu”.

Všichni společníci jsou ve svých oborech personálně certifikováni podle ČSN EN ISO/IEC 17024, a to akreditovaným certifikačním orgánem – Společností pro certifikaci odhadců majetku, o.p.s. v Praze, č. P 3033.