Kdo jsme

Naše společnost působí na trhu nepřetržitě od roku 1993.

Historie působení sahá na začátek devadesátých let, kdy došlo ke sdružení odborných pracovníků a znalců za účelem vytvoření expertního týmu pro řešení nových problematik spojených s činností odhadců a znalců. Sdružení fyzických osob bylo smluvně uzavřeno dne 01.04.1993, s názvem AZET KONZULT znalecký ústav, za účelem získání plné profesionalizace v oboru, zajištění trvalého odborného růstu a spolupráce a to jak pro účastníky sdružení, tak pro ověřené spolupracující osoby.

 

 

AZET KONZULT od začátku svého působení poskytuje komplexní služby v oblastech zaměřených na:

 • poradenskou činnost v oblasti oceňování majetku,
 • podniky,
 • finanční majetek,
 • nehmotný majetek,
 • nemovitosti,
 • movitý majetek,
 • expertizní a vyhodnocovací činnost,
 • znaleckou činnost.

Zobrazit více...

Znalecký ústav AZET KONZULT byl založen třemi zakládajícími účastníky a to:

Ing. Antonínem Zatloukalem, 
Ing. Lubošem Kluzem, 
Ing. Jaroslavem Dohnalem. 

Ustavující účastníci sdružení byli dne 09.08.1994 pod č.j.: 114/94 – OOD zapsání Ministerstvem spravedlnosti podle § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro tržní oceňování majetku.

Rozhodnutím ministra spravedlnosti České republiky ze dne 12.05.2004 č.j. M-860/2004-2 došlo k upřesnění rozsahu znaleckého oprávnění v oboru ekonomika a to pro oceňování věcí movitých,oceňování nemovitostí, oceňování nehmotného majetku, oceňování podniků a oceňování finančního majetku.

K datu 31. srpna 2002 přistoupil do sdružení nový účastník – pan Ing. Miroslav Směšný.

V roce 2012 v souladu s organizačním pokynem ministra spravedlnosti č.j. 41/2010/-OD-ZN bylo sdružení AZET KONZULT transformováno na právnickou osobu a to na obchodní společnost AZET KONZULT – znalecký ústav s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně byl proveden 02. března 2012 do oddílu C, vložky číslo 73307.

Zápis do I. oddílu znaleckých ústavu vedeného Ministerstvem spravedlností České republiky se pak uskutečnil dne 01.05.2012.

Společníci znaleckého ústavu uzavřeli dohodu o utajení a zachování důvěrnosti informací a zajištění ochrany dat. AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o. je pojištěn na výkon prováděné odhadcovské činnosti. Celkové pojištění ústavu přesahuje částku 12.000.000 Kč.

K datu 11.07.2016 posílil znalecký ústav absolvent Ústavu soudního inženýrství v Brně Ing. Zdeněk Ptáček a v srpnu roku 2018 rozšířila tým absolventka Ústavu soudního inženýrství v Brně Ing. Jana Rumanová.

 

Členství

 • Asociace znalců a odhadců ČR v Brně (AZO)
 • Česká komora odhadců majetku Praha (ČKOM)
 • Společnost pro personální certifikaci, o.p.s. (SPPC)

Partneři - poradenství audit:

Působnost

Náš znalecký ústav není nositelem žádného konkrétního systému řešení, ani není žádnému nositeli takového systému ani žádné jiné dodavatelské organizaci smluvně zavázán. Veškerá činnost našeho znaleckého ústavu je naprosto nezávislá na jakémkoliv dodavateli či poskytovateli služeb nebo něčích zájmech.

Nejvyšším cílem odborných činností našeho znaleckého ústavu je směřování k trvale rostoucí kvalitě poskytovaných služeb, které uspokojí požadavky a očekávání zákazníků a zároveň nebudou v rozporu se zákony a se zásadami stanovenými v “Profesním a etickém kodexu”.

Všichni společníci jsou ve svých oborech personálně certifikováni podle ČSN EN ISO/IEC 17024 a to akreditovaným certifikačním orgánem - Společností pro certifikaci odhadců majetku, o.p.s. v Praze, č. P 3033.

V oblasti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů bylo provedeno přezkoušení a rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č.j. MPO 36727/13/32100/30000 ze dne 18. září 2014 bylo uděleno oprávnění č.1413.